TÜRK DİLİ BÖLÜMÜNE HOŞ GELDİNİZ

 

 

Dersin Adı-Kodu: TÜRK DİLİ 1-TURK 100

Programın Adı: Tüm Bölümler

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS Kredisi

Güz

32

 

 

 

 

0

 32

2

3

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin
İçeriği

 Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri, Dil-Düşünce İlişkisi, Ana Dili, Bağlam, Dil ve Söz, Sembol-İmaj, Kültür (Dil-Kültür İlişkisi, Kültür Çeşitleri), Medeniyet,  Dilekçe Yazımı, Yeryüzündeki Diller ve Türkçenin Dünya Dille Arasındaki Yeri (Dillerin Doğuşu, Dilin Türleri, Dillerin Sınıflandırılması, Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri), Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi, Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları, Dil Bilgisi ve Bölümleri (Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi), Türkiye Türkçesine Yabancı Dillerden Geçen Ögeler,Yazım Kuralları ve Uygulaması, Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili Uygulamalar

Dersin Amacı

Türk dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını sezdirmek, örnekleriyle göstermek; Öğrencilerin yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla sözvarlığını geliştirmek; Öğrencilere yazım (imlâ) kurallarına uyma, noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanma alışkanlığı kazandırmak; Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak; Öğrencilere bilimsel, eleştirel, sorgulayıcı, yorumlayıcı, yaratıcı, yapıcı düşünme alışkanlığı kazandırmak.

Öğrenme
Çıktıları ve Yeterlilikler

Dil, kültür ve medeniyet kavramlarının açılımını bilme, Türk dilinin tarihi gelişimini ve özelliklerini bilme, yazım kurallarının ve noktalama işaretlerinin nasıl kullanılacağını bilme; bilimsel, sorgulayıcı, eleştirel yorumlayıcı, yaratıcı ve yapıcı düşünme alışkanlığını kazanma ve bunu geliştirme.

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Nurettin Demir- Emine Yılmaz Türk Dili El Kitabı

Mehmet Sarı-Türk Dili Ders Kitabı

 A.Necip Hatipoğlu Üniversitede Türk Dili

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde
(%)

Ara Sınavlar

      X

20

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Dönem Sonu Sınavı

      X

80

Ders Sorumluları

OKT. Bahanur ÖZKAN BAHAR

Hafta

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri,
Dil-Düşünce İlişkisi,
Ana Dili, Bağlam, Dil ve Söz, Sembol-İmaj,
Kültür (Dil-Kültür İlişkisi, Kültür Çeşitleri),
Medeniyet, Dilekçe Yazımı,
Yeryüzündeki Diller (Dillerin Doğuşu, Dilin Türleri, Dillerin Sınıflandırılması)
Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri
Ara Sınav
Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi,
Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları,
Dil Bilgisi ve Bölümleri (Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi),
Türkiye Türkçesine Yabancı Dillerden Geçen Ögeler,
Yazım Kuralları ve Uygulaması
Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili Uygulamalar

 

Course Title-Course Code:  TURK 100

Name of the Programme: MYO

Semester

Teaching Methods

Credits

Lecture

Recite

Lab.

Field Study

 

Other

Total

Credit

ECTS Credit

Autumn

 32

 

 

 

 

 

32

2

3

Language

Turkish

Compulsory / Elective

Compulsory

Prerequisites

 

Course Contents

Definition and characteristics of language; the relationships between language and nation, thought and culture; the world languages; the place of the Turkish language among other languages; the historical development of the Turkish language; Ataturk's language revolution, his perception of language and his efforts in terms of language; accustic characteristics of the Turkish language; grammar and syntax; punctutation marks; the concept of vocobulary and vocobulary applications.

Course Objectives

Turkish language features, operation rules suggest, with examples to show, students' written and oral text through sözvarlığını develop; students spelling (spelling) rules to obey, punctuation marks, place a habit to give; students reading habit to give; students scientific, critical, questioning, interpreter creative, constructive thinking habits to win.

Learning  Outcomes and Competences

Language, culture and civilization, the expansion of the concept of knowing, the historical development of Turkish language and know the properties, rules of spelling and punctuation know how to use scientific, questioning, critical interpretive, creative and constructive thinking, and you make a habit development.

Textbook and /or References

 

Assessment Criteria

 

If any,mark
as (X)

Percent
(%)

Midterm Exams

   X

20

Quizzes

 

 

Homeworks

 

 

Projects

 

 

Term Paper

 

 

Laboratory Work

 

 

Other

 

 

Final Exam

     X

80

Instructors

 

 

Week

Subject

1
2
3
4
5
6
7

 

8
9
10
11
12
13
14

 

 Notice, Language and Language Features,
Language-Thought Relation,
Main Language, Context, Language, and Word, The Symbol-image,
Culture (Language-Culture Affairs, Culture Types),
Civilization, petition writing,
On earth Languages (The Emergence of Language, Language of the Species, Classification of Languages)
Turkish among the languages in the world
Midterm
Turkish Language History and Development Period,
Status of Turkish language today and spread Areas,
Department of Language and Information (Phonology, Morphology),
Turkey Turkey before the last of Foreign Languages of Oge,
Spelling Rules and Application
Punctuation and Applications on Use

 

Dersin Adı-Kodu: TÜRK DİLİ II - TURK 200

Programın Adı: Tüm Bölümler

Yarıyıl

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Krediler

Teori

Uyg.

Lab.

Proje/Alan Çalışması

 

Diğer

Toplam

Ulusal
Kredi

AKTS Kredisi

Bahar

32

 

 

 

 

 

 

2

3

Ders Dili

Türkçe

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

Dersin
İçeriği

Cümle Bilgisi, Kelime Grupları, Cümle ve Cümleyi Meydana Getiren Unsurlar, Cümle Türleri, Cümle Çözümlemeleri, Cümle İnceleme Örnekleri, Kompozisyon (Kompozisyonda; Konu, Düşünce ve Ana Düşünce, Tema, Hayal, Paragraf), Anlatım Biçimleri, Yaratıcı, Kurgusal Yazılar, Düşünce ve Bilgi Aktaran Yazılar, Resmî (Formal) Yazılar (Tutanak, Bildiri, Rapor, İş Mektupları, Öz Geçmiş), Dil Yanlışları (Yazım ve Noktalama İşareti Yanlışları, Anlatım Bozuklukları, Sese Dayalı Yanlışlar), Konferans, Bilimsel Araştırma

Dersin Amacı

Doğru, iyi ve güzel cümle kurabilmek için cümlenin unsurlarını ve bunların önemini tespit edebilmek; edebiyat ve düşünce dünyasıyla ilgili eserlerin okuyup inceleyebilme ve retorik uygulamalar yapabilmek; yazılı kompozisyon türlerini tanımak ve bunlarla ilgili uygulamalar yapmak; dil yanlışlarının farkında olmak ve bunları düzeltebilmek, ilmî yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar bilmek ve bunları uygulayabilmek. Türk ve dünya edebiyatlarından ve düşünce tarihinden seçilmiş metinlere dayanılarak öğrencinin doğru ve güzel konuşma, yazma yeteneğinin geliştirebilmek.

Öğrenme
Çıktıları ve Yeterlilikler

Öğrencilere Türkçeyi kurallarına uygun şekilde kullanma becerisini kazanma; yazılı ve sözlü olarak duygu ve düşüncelerini en güzel biçimde anlatabilme; bilimsel, sorgulayıcı, eleştirel yorumlayıcı, yaratıcı ve yapıcı düşünme alışkanlığını kazanma ve bunu geliştirme.

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar

Nurettin Demir- Emine Yılmaz Türk Dili El Kitabı

Mehmet Sarı- Türk Dili Ders Kitabı

A. Necip Hatipoğlu Üniversitede Türk Dili

Değerlendirme Ölçütleri

 

Varsa (X) olarak işaretleyiniz

Yüzde
(%)

Ara Sınavlar

      X

20

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Dönem Sonu Sınavı

      X

80

Ders Sorumluları

Okt. Muhamme Atasever, Okt. Zehra Ergeç, Okt. Zeynep Polat, Okt. Bahanur Özkan Bahar

Hafta

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Cümle Bilgisi, (Kelime Grupları, Cümle ve Cümleyi Meydana Getiren Unsurlar)
Cümle Türleri,
Cümle Çözümlemeleri, Cümle İnceleme Örnekleri,
Kompozisyon (Kompozisyonda; Konu, Düşünce ve Ana Düşünce)
Tema, Hayal, Paragraf,
Anlatım Biçimleri,
Ara Sınav
Yaratıcı, Kurgusal Yazılar,
Düşünce ve Bilgi Aktaran Yazılar,
Resmî (Formal) Yazılar (Tutanak, Bildiri, Rapor),
Yazım Yanlışları ( Noktalama ve İmla bozuklukları)
Dil Yanlışları (Anlatım Bozuklukları, Sese Dayalı Yanlışlar)
Konferans,
Roman
Şiir
Bilimsel Araştırma.

 

 

Course Title-Course Code:
 Turkısh Language II TURK 200

Name of the Programme: MYO

Semester

Teaching Methods

Credits

Lecture

Recite

Lab.

Field Study

 

Other

Total

Credit

ECTS Credit

Spring

 32

 

 

 

 

 

32

2

3

Language

Turkish

Compulsory / Elective

Compulsory

Prerequisites

 

Course Contents

Syntax, Word Groups, Sentence and Sentence Bring to the square of the Elements, Sentence Types, Sentence Analysis, Sentence Review Samples, Composition (in composition, Subject, Thought and Main Ideas, Themes, Dreams, Paragraph), Lecture Formats, Creative, Fictional Writings, Thoughts Knowledge Transfer and the Writings, Official (Formal) Entries (Record, Proceedings, Reports, Business Letters, CV), in the wrong language (spelling and punctuation of the wrong sign, Lecture Disorders, Voice-Based Fiction), Conference, Scientific Research

Course Objectives

Right, well and good sentence to sentence elements and their importance determined to literary and world opinion about the works read and to examine the rhetoric and practices to make written essay type to recognize and relevant applications to do, the language of the wrong to be aware and fix them able, scholarly writings in the preparation of to know and be able to apply them to follow the rules. Turkish and world literature and thought of the text based on the date selected by the student's right and good speaking, writing skills you can develop

Learning  Outcomes and Competences

The function of words in oral and written expressions, the importance of true word order in Turkish sentences, The methods of analysing sentences and passages which are sellected from main literary texts and boks, Expressing ideas and feelings clearly by the ways of writting and speaking, The properties of literary genres such as story, novel, theatre, poem, essay, memory and etc., the rules of writting formal texts such as petition, reports, private and business letters, CV and etc.

Textbook and /or References

 

Assessment Criteria

 

If any,mark as (X)

Percent(%)

Midterm Exams

   X

20

Quizzes

 

 

Homeworks

 

 

Projects

 

 

Term Paper

 

 

Laboratory Work

 

 

Other

 

 

Final Exam

     X

80

Instructors

 

Week

Subject

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Sentence Information (Word Groups, Sentence and Sentence Elements)
Sentence types,
Analyzing sentences, Sentence Review Samples,
Composition (in composition, Subject, Thought and Main Ideas)
Themes, Dreams, Paragraph,
Lecture Formats,
Midterm
Creative, Fictional Writings,
The Writings Thought and Knowledge Transfer,
Picture (Formal) Entries (Record, Report, Report),
Incorrect spelling of (Punctuation and spelling disorders)
In the wrong language (Lecture Disorders, Voice-Based Fiction)
Conference
Novel
Poetry
Scientific Research.

Son Güncelleme: 2015-12-22 23:38:05

                                                Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2022